Per 1 januari wisselingen in het bestuur

Graag willen wij u alvast op de hoogte stellen van een aantal veranderingen binnen het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant.

Allereerst willen wij twee nieuwe bestuursleden welkom heten, namelijk Jetty Eugster en Judith Keijzers. De Molenstichting Noord-Brabant is zeer verheugd met de komst van de twee dames in het bestuur en wensen ze veel succes en plezier!

 

Daarnaast treedt per 1 januari 2021 onze huidige voorzitter Fons Naterop vanwege drukke werkzaamheden terug als voorzitter en bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant. Huidig bestuurslid Jan Pommer gaat als vice-voorzitter vanaf 1 januari 2021 de honneurs waarnemen om de nieuwe voorzitter per 1 januari 2022, Jetty Eugster, in te werken. Ook bestuurslid Driek van de Vondervoort treedt per 1 januari 2021 terug als bestuurslid.

 

De Molenstichting Noord-Brabant wil Fons en Driek hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Molenstichting Noord-Brabant.

Op een later moment zal nog uitgebreid stil worden gestaan bij het afscheid van beide heren.

 

Rapport Windmolenbiotoop onder de aandacht van bestuurders

Voorzitter Fons Naterop heeft middels onderstaande brief aandacht gevraagd voor de windmolenbiotoop bij de portefeuillehouders Cultureel Erfgoed van het college van gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders in Brabant.

Onderwerp: aanbieding rapportage windmolenbiotoop Brabant

Geacht college,

Molens hebben vaak een prominente plek in ons landschap. Zichtbaar, herkenbaar. Molens zijn bovendien levende monumenten. Het zijn werktuigen. Voor hun werking stellen ze specifieke eisen aan hun omgeving. De leefomgeving van onze molens, de molenbiotoop, verandert continu.

De Molenstichting NB zorgt voor het behoud van de Brabantse molens en behartigt de belangen van alle moleneigenaren. Samen staan we voor de opdracht om onze molens te behouden voor de toekomst. Als werktuig en typerend kenmerk voor onze omgeving.

In opdracht van de Molenstichting NB is er onderzoek gedaan naar hoe het met de molenbiotopen gesteld is en wat er gedaan kan worden om deze beter te beschermen. In het bijzonder is gekeken naar hoe de molens zijn opgenomen en geborgd in
bestemmingsplannen.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek is via de link http://www.molenbiotoop.nl/noord- brabant te downloaden. Met deze link kunt u ook de specifieke molenbiotoopadviezen van de molen(s) uit uw gemeente downloaden en op onze website algemene informatie hierover lezen.
Aan het onderzoek is veel tijd besteed. Waar het rapport kwalificaties aan de posities van molens in de huidige situatie toekent, is dit beslist geen waardeoordeel over het beleid van de gemeente.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet, is er niet alleen een beschrijving en foto gemaakt van de huidige situatie, maar wordt er ook een handreiking gedaan om de positie van de molen en zijn biotoop op een eenduidige en eenvoudige manier in de omgevingsplannen op te nemen.
Wij beseffen dat het behoud en de verbetering van het cultureel erfgoed zoals een molen(biotoop) kan conflicteren met andere belangen. Maar met de invoering van de omgevingswet is nu het moment daar om dié belangenafweging zorgvuldig te laten plaatsvinden.

Wij gaan graag het gesprek met u daarover aan om deze doelstelling te bereiken en laten ons graag uitnodigen voor een bestuurlijke afspraak.

Wij verwachten dat u samen met ons de handschoen oppakt om te zorgen dat onze molens en hun leefomgeving nog beter beschermd kunnen worden voor de toekomst.

Op 24 september a.s. hebben wij een speciale avond belegd in Vinkel voor de moleneigenaren en molenaars. Daar zullen de opstellers, naast een toelichting op het rapport, ingaan op (technische) vragen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit rapport? U kunt ons bereiken via onze secretaris mark.vanschadewijk@boekel.nl .

Hartelijke groet,

Het Bestuur van Molenstichting Noord-Brabant

A.M.T. (Fons) Naterop, Voorzitter

page1image5780064 page1image3781712 page1image3789200 page1image2939808

page2image1777632

page2image1784128

Rijkssubsidie voor Brabantse watermolenlandschappen tegen droogte en wateroverlast

Persbericht

’s-Hertogenbosch, 6 oktober 2020 – Vandaag maakt het ministerie van OCW bekend dat het een subsidie toekent aan het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’. Drie historische molens en omliggende gebieden in het beekdal van de Dommel gaan verdroging tegen en voeren water af bij van piekoverlast. De Brabantse watermolenlandschappen is een gezamenlijk initiatief van Molenstichting Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Het Groene Woud.

De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie waarmee erfgoed een plek krijgen binnen grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie of de stedelijke groei en krimp. In het project Watermolenlandschappen investeren de betrokken partijen meer dan € 2,5 miljoen. De Erfgoed Deal draagt daar € 610.000,- aan bij.

De Brabantse aanpak met historische watermolens is uniek in Nederland. Rond drie watermolens realiseren de samenwerkende partijen waterconservering en -berging. Het gaat om watermolens in Spoordonk (gemeente Oirschot), Opwetten (Gemeenten Nuenen en Eindhoven) en Venbergen (Gemeente Valkenswaard en Natuurgrenspark Groote Heide). De aanpak creëert ten minste 300 a 400 hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat extra ruimte voor waterberging. In droge perioden kunnen watermolenlandschappen door flexibele peilverhoging water langer vasthouden. Dat voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgronden én draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms. Het project draagt ook bij aan recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving.

En uiteraard kunt u er nog meer over lezen via deze link

 

Molenontmoetingsavond en afscheid van bestuursleden

Op donderdag 24 september j.l hebben we een interessante molenontmoetingsavond gehad met uiteraard inachtneming van de Corona regels.

Voorafgaande aan deze avond was er een kleine bijeenkomst in de onlangs geopende molen de Zwaan te Vinkel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van bestuurslid Dhr Bastiaan Snoek en Secretaris Andre van Vleuten. Ook Mw Hollman heeft afscheid genomen als lid van de adviesraad. En Sven Verbeek heeft het webmasterschap overgedragen.  Heel hartelijk dank voor jullie enorme inzet voor de molenstichting!

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Bastiaan Snoek voor zijn inzet.

 

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Andre van Vleuten voor zijn 4,5 jaar als secretaris.

 

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Sven Verbeek voor o.a het opzetten van de website voor de molenstichting. Sven blijft lid van de adviesraad.

 

De Molenontmoetingsavond werd gehouden in Zaal Den Driehoek te Vinkel op loopafstand van de molen.

Het was een zeer boeiende avond waarbij het rapport “Windmolenbiotoop onderzoek Noord-Brabant 2019-2020” werd gepresenteerd door Leo Endedijk en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn van De Hollandsche Molen.

Riet Meijer heeft ons meegenomen in de wereld van de watermolens. Zeer gedreven heeft ze ons verteld over de reeds afgeronde projecten en de op stapel staande projecten waarbij met diverse partijen wordt samengewerkt.

Voorzitter Jan van der Lee van de vrijwilligers stichting De Vinkelse Molen heeft in een wervelende presentatie de totstandkoming van de molen van Vinkel toegelicht. Het is een mega project geweest en kon alleen succesvol zijn door het enorme draagvlak vanuit de gemeenschap en ver daar buiten.

 

Uitnodiging Molenontmoetingsavond 24 sept

Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging.

Geachte heer, mevrouw,

De eerdere planning van onze jaarlijkse bijeenkomst op 23 april van dit jaar werd verstoord door het coronavirus. Nu denken wij dat het, binnen de corona-eisen, wel weer mogelijk is een bijeenkomst te beleggen.

Wij nodigen u daarom graag uit voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan, wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in zaal Den Driehoek, Brugstraat 34 in Vinkel.

Wij nodigen u graag uit op donderdag 24 september a.s. in Vinkel. De agenda is hierbij gevoegd.

Corona

Uiteraard nemen we de coronaregels in acht.

Dit betekent, dat wij u verzoeken zich tevoren aan te melden als u komt. Dit kan gebeuren via email andre.vandervleuten@boekel.nl . De zaal biedt plaats aan maximaal 100 personen. 

Heeft u corona(verschijnselen), dan verzoeken wij u om niet te komen.

Wij houden in de zaal de 1,5 meter regel aan.

Hartelijke groet,

A.M.T. (Fons) Naterop

Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant.

Molenstichting Noord-Brabant

Molenontmoetingsavond

Locatie:  Zaal Den Driehoek, Brugstraat 34 in Vinkel

Datum: Donderdag 24 september 2020.

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

  • Welkom door de voorzitter.
  • Hoofdlijnen afgelopen jaar op molengebied.
  • Presentatie over Molen De Zwaan in Vinkel.
  • Presentatie windmolenbiotoop-project.
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
  • Afsluiting, informeel netwerken.

Omdat de zaal vlakbij Molen De Zwaan ligt, heeft u de mogelijkheid voorafgaand aan de bijeenkomst vanaf 18.30 uur een kijkje te nemen in de nieuwe molen, Molenpad 1 in Vinkel.

Oproep van onze Voorzitter

 

Beste molenliefhebber,

Molens zijn een belangrijk element in ons kikkerlandje. Een rijzige gestalte met een verhaal, een geschiedenis. Het is meer dan een hoop stenen. Van oudsher had het een wezenlijke functie voor het behoud van onze levensstandaard.

Het is belangrijk om het verhaal van die rijzige gestalte met vier wieken aan de jonge generaties door te geven. Het zijn de mensen van vlees en bloed, de vrijwillige molenaars, die de molens nog draaiend houden en die dat verhaal als geen ander kunnen vertellen. Puur, knoestig en ze laten zien hoe het werkt. 

Maar ik wil ook een appel doen op de zogenaamde ambassadeurs van de molen. Zij die niet direct het molenaars vak beheersen maar als buurtbewoner, inwoner van het dorp of stad, trots zijn op die rijzige gestalte die daar fier de culturele identiteit van de streek mede bepaalt. De mensen die bereid zijn om zich enigszins te verdiepen in de historie van de molen, de functies en de waarde van het behoud van dit stukje cultureel erfgoed. 

En hoe mooi zou het zijn als deze ambassadeurs van de plaatselijke molen ook een link kunnen leggen naar verduurzaming, klimaatadaptatie, de energietransities waar we de komende decennia voor staan. Het leggen van de verbinding van de nog 115 windmolens die Noord Brabant draaiend weet te houden. Een relatie naar moderne vormen van duurzame windenergie waar overheden energiemaatschappijen en het bedrijfsleven ook een functie in hebben.

Bent u zo’n duurzaamheidsfreak met een groot hard voor het cultureel erfgoed en die de verbinding weet te leggen tussen vroeger en nu? Bent u wellicht bereidt om de link te leggen met de molen bij u ‘om de hoek’ en daar uw inspiratie op toe te spitsen naar de duurzaamheidsagenda van vandaag ?

Praat er eens over met de molenaar, met andere geïnteresseerden, een dorps- of wijkraad. Maak van de molen een levend verhaal dat past bij de identiteit van vroeger en nu en draag het uit.

Een hartelijke molengroet

Fons Naterop

Voorzitter Molenstichting Noord Brabant

 

Aanbieding rapportage windmolenbiotoop Brabant

Windmolenbiotoop Inventarisatie Noord-Brabant Voltooid!!!

De resultaten van het onderzoek naar de windmolenbiotoop in Noord-Brabant zijn bekend. Deze uitgebreide inventarisatie is uitgevoerd door Molenstichting Noord-Brabant in samenwerking met De Hollandsche Molen en Evert-Jan Laméris. En met steun van onder meer de provincie is een rapportage opgesteld met betrekking tot de biotopen van alle windmolens in Noord-Brabant. Na Noord- en Zuid-Holland, Limburg en Gelderland is Noord-Brabant de vijfde provincie met een onderzoek volgens de “Laméris-methode”. T.o.v. de vier eerdere onderzoeken is er nu ook een gedetailleerde bestemmingsplan analyse per molen gemaakt en heeft De Hollandsche Molen een zgn. Advies op maat per molen opgesteld.

De aanbiedingsbrieven voor molenaars, moleneigenaren en bestuurders zijn via onderstaande links te vinden.

 

brief-rapport-windmolenbiotoop-colleges

 

brief-rapport-windmolenbiotoop-moleneigenaren-en-molenaren

 

Bijdrage voor Molenstichting Land van Heusden en Altena

De Molenstichting Het Land van Heusden en Altena is verheugd te kunnen melden dat door diverse bijdragen voor twee molens de financiële middelen rond zijn gekomen voor het groot onderhoud. Het gaat om de Vervoorne Molen te Werkendam en de Zandwijkse Molen te Uppel / Almkerk.

Vervoorne Molen

Af en toe komen er ook grote onderhoudswerken aan de orde die de Stichting niet kan bekostigen uit de reguliere inkomsten. Zo is enkele jaren geleden gebleken dat de fundering van Vervoorne poldermolen nabij Werkendam is verzakt. Voor het behoud en in werking houden van de molen is daarom een funderingsherstel noodzakelijk. Het bestuur van de Stichting heeft een herstelplan met kostenraming laten opstellen. Er is circa 350.000 euro nodig om dit plan uit te voeren. In het afgelopen jaar zijn bij overheden en fondsen verzoeken ingediend om financieel  bij te dragen. Het bestuur is erg verheugd te kunnen meedelen dat er inmiddels voldoende gelden zijn ontvangen of toegezegd.

De Vervoorne Molen te Werkendam

De belangrijkste en grootste geldgever is de provincie Noord Brabant bij wie een aanvraag is gedaan om een bijdrage vanuit de provinciale subsidieregeling cultureel erfgoed Noord Brabant. Dit verzoek is eind vorig jaar reeds gehonoreerd en de Molenstichting ontvangt van de provincie maar liefst 70% !! van de geraamde kosten. De overige 30% kan worden bekostigd uit toezeggingen van de Vereniging de Hollandsche Molen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Altena. Ook de Molenstichting zelf zal nog een bescheiden bedrag voor haar rekening nemen.

De Vereniging De Hollandsche Molen beheert het  Molenfonds waarin geld wordt samengebracht voor het molenbehoud in Nederland. Uit dit fonds worden bijdragen toegekend voor projecten op het gebied van groot onderhoud. Het Molenfonds wordt thans voor het grootste deel gevuld met bijdragen van de BankGiro Loterij, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zandwijkse Molen

Een tweede, overigens aanzienlijk minder omvangrijke groot onderhoudsklus betreft het vernieuwen van het rietdek van de ondertoren van de Zandwijkse Molen te Uppel / Almkerk. De kosten van deze werkzaamheden bedragen ruim € 36.000,00. De Molenstichting heeft hiervoor eveneens een bijdrage toegezegd gekregen vanuit het Molenfonds. De hoogte van deze bijdrage is 70% van de totale kosten. Het niet gesubsidieerde deel van de kosten kan de Molenstichting uit eigen middelen betalen.

De Zandwijkse Molen te Uppel / Almkerk

De bijdragen van de diverse geldgevers maken het mogelijk dat genoemde onderhoudswerkzaamheden aan de Vervoorne Molen en de Zandwijkse Molen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Het bestuur van de molenstichting dankt hen daarvoor uiteraard ten zeerste. Belangrijk cultureel erfgoed in de gemeente Altena kan  daarmee behouden blijven.

Het is de bedoeling dat in het najaar 2020 wordt gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Vervoorne Molen kosten het meeste tijd en zullen naar verwachting voor de zomer van 2021 zijn afgerond.

De Molenstichting Het Land van Heusden en Altena is eigenaar van negen historische windmolens (rijksmonumenten) in de gemeente Altena. Zes watermolens en drie korenmolens. Het doel van de Molenstichting is de in stand houding van de molens in goede maalvaardige staat. Door jaarlijks de vooraf opgestelde onderhoudsprogramma’s uit voeren kan dit doel worden bereikt. Het geld dat daarvoor nodig is wordt verkregen uit jaarlijkse bijdragen van het rijk, de provincie en de gemeente. Daarnaast ontvangt de Stichting ook gelden van de ”Vrienden van de molen” en soms eenmalige particuliere giften.