Voor moleneigenaren is het in goede staat houden van hun molens een kostbare zaak. Gelukkig zijn er diverse regelingen waarop eigenaren aanspraak kunnen maken, zodat de Brabantse molens in prima staat kunnen worden gehouden.

Subsidies voor het behoud van molens zijn onder te verdelen in twee categorieën;

1)subsidie voor gewoon onderhoud. Omdat goed regulier onderhoud grote restauraties kan voorkomen wordt er door de overheid vooral ingezet op regulier onderhoud. De subsidie hiervoor heet de SIM, en bij een volledige aanvraag is de kans op toekenning zeer groot.

2)subsidies voor restauraties of groot onderhoud. Subsidies voor groot onderhoud of restauraties zijn niet structureel. Ook is de kans op een toekenning vele malen kleiner dan bij de onderhoudssubsidie.

Tot slot zijn er (kleine) subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken, en fondsen bij restauraties of andere projecten.

 

1)Onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten

De onderhoudssubsidie wordt toegekend door de RCE (rijksdienst voor het cultureel erfgoed). Deze heet de SIM en is een voortzetting van de BRIM.  BRIM staat voor Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten en de subsidieregeling heet SIM wat staat voor Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.

De regeling gaat uit van regulier (sober) onderhoud. Op basis van een vast model moet een 6 jarig onderhoudsplan (periodiek instandhouding plan, oftewel PIP) worden opgesteld. Op basis hiervan wordt subsidie toegekend. Voor molens geld dat de maximale subsidie 60% van de kosten is, van een maximum subsidiabel bedrag van € 60.000,- voor 6 jaar. Dit houdt in dat er maximaal € 36.000,- subsidie kan worden verkregen voor 6 jaar, dus € 6.000,- per jaar, mits er voor 10.000 per jaar onderhoud wordt uitgevoerd aan de molen.

Zie:  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

Bij provincie Noord-Brabant is een aanvulling op bovenstaande subsidie aan te vragen. Op basis van hetzelfde 6-jarenplan kan nog eens 20% tot een maximumsubsidie van €10.000 voor 6 jaar worden aangevraagd.

Deze regeling wordt uitgevoerd door monumentenwacht NB.

 

2)Restauraties

We spreken van restauratie als er een opeenstapeling van groot onderhoud is, of bij (groot) achterstallig onderhoud. Het doel is dit eigenlijk te voorkomen, maar dit is natuurlijk niet altijd mogelijk. Restauratieregelingen zijn niet structureel, en als deze er zijn worden deze altijd overvraagd.

Het Rijk heeft de subsidie voor restauraties gedelegeerd naar de provincies. De provincies verdubbelen dit bedrag, en besluiten hoe dit geld in te zetten. In Brabant gaat het om 3,2 miljoen per jaar, voor álle Rijksmonumenten.

De regeling wordt één keer per jaar opengesteld. De minimale subsidiabele kosten moeten € 220.000,- zijn, en het subsidiepercentage is 70%. De regeling heeft verder een aantal aanvullende voorwaarden, waaronder het hebben van een vergunning.

Nevenfuncties

De RCE heeft een subsidieregeling “herbestemmen”. Deze regeling bestaat uit twee onderdelen; subsidie voor het wind en water dichtmaken, en subsidie voor onderzoek naar de neven of herbestemming mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek of procesonderzoek zijn. Over deze regeling leest u meer hier:

https://www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/subsidie-voor-herbestemming

 

Fondsen  

Naast de subsidies zijn er verschillende fondsen die in sommige gevallen een bijdrage doen aan molens. Het gaat hierbij altijd om projectsubsidies, en niet om regulier onderhoud of de exploitatie. Ook is er een prijs, namelijk de BankGiro Loterij Molenprijs. Dit is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld en georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen, met ondersteuning van de BankGiro Loterij. De BankGiro Loterij Molenprijs wordt jaarlijks toegekend aan de molen met een restauratieplan of een op verbetering gericht project dat de meeste publiekstemmen heeft gewonnen. Dat plan kan dus het fysieke herstel van de molen of een molenonderdeel behelzen, door middel van een restauratie maar het kan ook een materiële aanvulling van de molen bevatten, bijvoorbeeld het creëren van een educatief centrum. Meer informatie is te vinden op onze site onder Molenfonds of u kunt rechtstreeks naar de site van de Hollandsche molen gaan voor diverse fondsen.

 

Molenverzekeringen

Veel, zo niet alle, moleneigenaren zullen hun molen hebben verzekerd. Of die verzekering voldoende is of tegen een redelijke prijs, zal niet voor iedereen duidelijk zijn. Op dit moment zijn er geen aanbevelingen vanuit Molenstichting Noord-Brabant. Het enige advies is dat het vergelijken van premies en voorwaarden bij meerdere verzekeraars en het inschakelen van een tussenpersoon zeker zinvol kan zijn.