Op 12 okt j.l heeft Molenstichting Noord-Brabant wederom de jaarlijkse molenontmoetingsavond georganiseerd. Deze keer waren we te gast in Ravenstein bij Molen de Nijverheid en de Stadsbrouwerij.

De gasten werden ontvangen tussen 19.00 en 19.30 waarbij er gelegenheid was om de molen te bezoeken. Dhr Jan Scheirs was aanwezig in de molen om bezoekers te ontvangen. Er was grote belangstelling voor de bezichtiging van deze heel grote en heel fraai ingerichte molen. 

Om 20.00 ging de Molenontmoetingsavond van start.
Voorzitter Jetty Eugster nam het woord en heette de aanwezigen hartelijk welkom.

  • Zij stond nog even stil bij het overlijden van Gerard Sturkenboom, op 19 januari van dit jaar. Voorzitter van de adviesraad van onze Molenstichting, voorzitter van de examencommissie van De Hollandsche Molen, een gepassioneerd molenaar op zijn molen in Heeze en actief in vele projecten waaronder de biotoop-inventarisatie en het Erfgoedproject Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie.
  • Ook bij de toekenning van de Brabantse Molenprijs 2023 aan Ton Meesters, molenaar op Molen De Hoop in Bavel. Hij ontving op 10 september jl. deze prijs voor zijn langdurige inzet en verdienste voor de Nederlandse molenwereld. In onze website is daarover uitvoerig bericht. 
  • Bestuurslid Joseph Vos heeft besloten zijn functie als bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant te willen beëindigen. Jetty Eugster memoreerde de verdiensten van Joseph als bestuurslid, bedankte hem voor zijn langdurige inzet en overhandigde hem een attentie.
  • Een nieuw bestuurslid werd benoemd.
  • Bestuurslid Robert Salomons kreeg vervolgens de gelegenheid om de aanwezigen te informeren over zijn activiteiten om voor zoveel mogelijk molens een ‘ Molenpaspoort’ op te stellen. Een belangrijk document om het belang van de molens met concrete feiten in een universeel format te kunnen onderbouwen voor discussies over o.a.  biotopen en bij de verdere invulling van de  Omgevingswet. Hij vroeg molenaars om in te tekenen op een aanmeldformulier voor toezending van nadere informatielijst over het vast te stellen model.

Gastspreker voor deze avond is Dhr Mark Ravesloot. Hij is werkzaam als ‘Adviseur Monumenten’ bij de provincie Zuid-Holland met als specialiteit de molens. Het bestuur heeft hem uitgenodigd om toe te lichten hoe de provincie Zuid-Holland, met zijn 225 molens omgaat met erfgoed, subsidies, Omgevingswet en molenbiotoop. Hoe zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en procedures geregeld tussen moleneigenaren, gemeenten en de provincie? En wat kunnen wij daar in Noord-Brabant van leren.

Mark Ravesloot heeft de volgende zaken besproken: Actuele Subsidieregelingen, Regulier onderhoud, Groot onderhoud, Restauratie, Draaipremie, Molenbiotopen, Afwijken van de regels ten aanzien van de molenbiotopen, Bijzondere molenbiotoop, Molenbiotooprapport, Werkzaamheden adviseur monumenten met betrekking tot de molens, Belangrijke partners, en tenslotte Bespreekpunten.

Enkele belangrijke boodschappen van Mark waren:

*Beleid en uitvoering moeten transparant navolgbaar en consequent zijn, in alle bestuurslagen.
*Het moet gebaseerd zijn op concrete uitgangspunten en criteria, zonder daarin onredelijk star te zijn.
* De nieuwe Omgevingswet wordt nu inderdaad per 1 jan. 2024 van kracht, maar de verdere uitwerking van  Omgevingsvisies en plannen zal nog lopen tot 2032. De gemeenten hebben daarin de hoofdtaken. Er moet nog veel concreet worden ingevuld en het systeem is nog niet helemaal perfect. De provincie stelt kaders en bewaakt de uitwerking. Zo veel mogelijk interactief en inhoudelijk.
* Het is voor de belanghebbenden in de molenwereld essentieel om zo vroeg mogelijk in die uitwerking hun standpunten, belangen en rechten te presenteren en vast te laten leggen in die visies en plannen.
* Er zijn veel belangen, die moeten worden afgewogen. Als je pas in beroep gaat als de uitvoering start, ben je te laat. De kans is dan groot dat je niet meer gehoord kunt of zult worden.
*De actieve rol van een ‘Adviseur Monumenten’ op provinciaal niveau, met kennis van de relevante regelgeving, de procedures, met een goed netwerk en kennis van de specifieke aspecten van molens als werkende monumenten, is van onschatbare waarde voor het behoud van molens in onze toekomstige leefomgeving.

Namens de aanwezigen bedankte Jetty Eugster Mark voor zijn  duidelijke en systematische presentatie.
Het is nu aan de Molenstichting Noord-Brabant om te onderzoeken of en hoe deze ervaring van de provincie Zuid-Holland ook in Noord-Brabant kan worden ingezet.

Daarmee besloot zij het formele deel van deze Molenontmoetingsavond en was er nog even tijd voor napraten aan de bar van de Stadsbrouwerij. 

(Berichtgeving met dank aan Aart Mul)