Voorzitter Fons Naterop heeft middels onderstaande brief aandacht gevraagd voor de windmolenbiotoop bij de portefeuillehouders Cultureel Erfgoed van het college van gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders in Brabant.

Onderwerp: aanbieding rapportage windmolenbiotoop Brabant

Geacht college,

Molens hebben vaak een prominente plek in ons landschap. Zichtbaar, herkenbaar. Molens zijn bovendien levende monumenten. Het zijn werktuigen. Voor hun werking stellen ze specifieke eisen aan hun omgeving. De leefomgeving van onze molens, de molenbiotoop, verandert continu.

De Molenstichting NB zorgt voor het behoud van de Brabantse molens en behartigt de belangen van alle moleneigenaren. Samen staan we voor de opdracht om onze molens te behouden voor de toekomst. Als werktuig en typerend kenmerk voor onze omgeving.

In opdracht van de Molenstichting NB is er onderzoek gedaan naar hoe het met de molenbiotopen gesteld is en wat er gedaan kan worden om deze beter te beschermen. In het bijzonder is gekeken naar hoe de molens zijn opgenomen en geborgd in
bestemmingsplannen.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek is via de link http://www.molenbiotoop.nl/noord- brabant te downloaden. Met deze link kunt u ook de specifieke molenbiotoopadviezen van de molen(s) uit uw gemeente downloaden en op onze website algemene informatie hierover lezen.
Aan het onderzoek is veel tijd besteed. Waar het rapport kwalificaties aan de posities van molens in de huidige situatie toekent, is dit beslist geen waardeoordeel over het beleid van de gemeente.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet, is er niet alleen een beschrijving en foto gemaakt van de huidige situatie, maar wordt er ook een handreiking gedaan om de positie van de molen en zijn biotoop op een eenduidige en eenvoudige manier in de omgevingsplannen op te nemen.
Wij beseffen dat het behoud en de verbetering van het cultureel erfgoed zoals een molen(biotoop) kan conflicteren met andere belangen. Maar met de invoering van de omgevingswet is nu het moment daar om dié belangenafweging zorgvuldig te laten plaatsvinden.

Wij gaan graag het gesprek met u daarover aan om deze doelstelling te bereiken en laten ons graag uitnodigen voor een bestuurlijke afspraak.

Wij verwachten dat u samen met ons de handschoen oppakt om te zorgen dat onze molens en hun leefomgeving nog beter beschermd kunnen worden voor de toekomst.

Op 24 september a.s. hebben wij een speciale avond belegd in Vinkel voor de moleneigenaren en molenaars. Daar zullen de opstellers, naast een toelichting op het rapport, ingaan op (technische) vragen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit rapport? U kunt ons bereiken via onze secretaris mark.vanschadewijk@boekel.nl .

Hartelijke groet,

Het Bestuur van Molenstichting Noord-Brabant

A.M.T. (Fons) Naterop, Voorzitter

page1image5780064 page1image3781712 page1image3789200 page1image2939808

page2image1777632

page2image1784128