Watermolenlandschappen voor Klimaatadaptatie.

De Molenstichting Noord-Brabant is de trekker van het Erfgoed Deal-project Watermolenlandschappen en Klimaatadpatatie. Het is een gezamenlijk initiatief van de Molenstichting, de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel. 

Brabant kust zijn watermolens wakker

Het project bestaat uit drie concrete uitvoeringsprojecten. Die vinden plaats bij de watermolens van Venbergen, Opwetten en Spoordonk. Van 2020 tot 2023 maken we het historische landschap rondom deze molens klaar om ze in te zetten voor waterbuffering en -berging. Dit levert in totaal zo’n 300 à 400 hectare waardevol beeklandschap op. Dit leidt tot extra ruimte voor waterberging in natte perioden en het vasthouden van water in droge perioden. 

Ook voor de molens zelf is het herstel van watermolenlandschappen van groot belang. Zo blijft er voldoende water om te malen. Een werkende molen is ook voor educatie en draagvlak van groot belang. 

In het project werken we samen met meer dan 20 lokale, provinciale en landelijke organisaties. Het is onderdeel van de uitvoeringsprogramma’s van onder meer het Van Gogh Nationaal Park i.o. en Natuurgrenspark de Groote Heide.

Voor het project is een aparte projectwebsite gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.watermolenlandschappen.nl. 

Watermolens in Brabant

Watermolens speelden eeuwenlang een grote rol in het stroomgebied van de Dommel. Vanaf de brongebieden in België tot aan de monding in ’s-Hertogenbosch stonden er een eeuw geleden meer dan vijftig. Nu zijn de twaalf overgebleven Brabantse watermolens opnieuw belangrijk, want de landschappen waarin ze staan, zijn uitstekend in staat om water te bergen. Die functie is zeer waardevol bij de grote klimaatopgaven op de Brabantse zandgronden, bij natuurbehoud en in gebiedsontwikkeling. Dat inspireert. Tal van partijen hebben zich inmiddels aangesloten bij het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie, waarin we de watermolens ‘wakker gaan kussen’. 

Erfgoed Deal

Het project is onderdeel van de Erfgoed Deal. Dat is een samenwerkingsverband van dertien partners dat zich richt op de betekenis en de toekomst van erfgoed in een veranderend Nederland. De Erfgoed Deal financiert en ondersteunt praktijkprojecten op het raakvlak van erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

Het project Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie is een vervolg op de Pilot watermolenlandschappen in Het Groene Woud