Watermolens

Watermolens hebben water als energiebron nodig om te kunnen draaien en malen. De directe omgeving van de molen (de molenbiotoop) is daarbij van belang. Water moet voldoende beschikbaar zijn om het waterrad te doen draaien. Waterstaatkundige aanpassingen kunnen een watermolen droog leggen. Een optimale omgeving is dus van levensbelang voor het behoud van molens. Immers, rust is roest en een draaiende ‘levende’ molen trekt meer aandacht (bezoekers) en zorgt voor meer draagvlak voor het behoud en onderhoud. De Molenstichting Noord-Brabant heeft dus ook bijzonder veel belang bij goede molenbiotopen, en zet daar ook op in.

 

 

 

 

 

 

De pilot Watermolenlandschappen in Het Groene Woud is een initiatief van Molenstichting Noord-Brabant.  Op 11 september 2018 vond de start van het project plaats in het Erfgoedhuis in Eindhoven.

De pilot Watermolenlandschappen in Het Groene Woud is een initiatief van Molenstichting Noord-Brabant.  Op 11 september 2018 vond de start van het project plaats in het Erfgoedhuis in Eindhoven. Inmiddels is de studie afgerond en het eindrapport is in juli 2019 verschenen.

 

Pilot Watermolenlandschappen in

Het Groene Woud Toekomstkansen voor watermolens

juli 2019 Eindrapport

Het doel van het project is: kennisontwikkeling en samenwerking – op weg naar concrete vervolgstappen

Doel van het pilotproject is om in het werkgebied van Het Groene Woud het concept van watermolenlandschappen breed onder de aandacht te brengen en samen met partners te werken aan een integrale en structurele aanpak van watermolenlandschappen bij de invulling van het beleid op het gebied van waterbeheer, landschap, erfgoed, natuur, ruimte en recreatie. We hebben geïnvesteerd in kennisontwikkeling door het opstellen van watermolenpaspoorten, het laten uitvoeren van een quick scan naar meekoppelkansen voor (verdwenen) watermolens ,maar ook in het mobiliseren van het netwerk rond watermolenlandschappen.
Om het concept watermolenlandschap beleefbaar en zichtbaar te maken is daarnaast gezocht naar een concrete locatie waar een landschappelijke versterking gerealiseerd kan worden.

Als Molenstichting zien we dit pilotproject als belangrijke eerste stap op weg naar een meer integrale, gezamenlijke en structurele aanpak. In het project zijn adviezen geformuleerd voor concrete vervolgstappen om watermolenlandschappen in heel Noord-Brabant blijvend onder de aandacht te brengen én om hun potenties te benutten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Het hele rapport is hier te lezen.

De deelrapporten vind u via onderstaande links.